Idrætsunionen 

                                 Startside  Bestyrelse    Vedtægter   Medlemsforeninger    Svinninge Sportscenter   Nyt    Kalender  

                                Arkiv             Arkiv               Arkiv        Links 
                                Bestyrelser   Lederpriser     Foto
   

           

 

Svinninge Idrætsunion

Vedtægter for IDRÆTSUNIONEN

 § 1

Idrætsunionen er stiftet den 8. juni 1966. Unionens navn er IDRÆTSUNIONEN

 § 2

IDRÆTSUNIONEN´s formål er:
At samle idrætsforeningerne i den "gamle" Svinninge Kommune til fælles arbejde for god og sund idræt.
At arbejde for en styrkelse af sammenholdet og kammeratskabet mellem idrætsudøverne .
At varetage driften af Svinninge Sportscenter.

§ 3

Enhver idrætsforening i den " gamle" Svinninge Kommune kan optages som medlem i Idrætsunionen, såfremt foreningen anerkender nærværende vedtægter.
Begæring om optagelse indsendes til Idrætsunionen vedlagt 2 eksemplarer af foreningens vedtægter, hvorefter bestyrelsen træffer afgørelse.
Optagelsen regnes fra og med kalenderår, i hvilket begæringen indsendes, med mindre andet udtrykkeligt er anført.
Udmeldelse skal ske til formanden med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.

 § 4

Idrætsunionens øverste myndighed er repræsentantskabet.

 § 5

Repræsentantskabet består af max. 2 repræsentanter fra hver af de tilsluttede foreninger.
Den enkelte forening fastsætter selv regler for udpegning af sine repræsentanter.

§ 6

Repræsentantskabet indkaldes 1 gang årligt i slutningen af februar måned
Indkaldelsen, der skal ske med mindst 14 dages varsel, udsendes af IDRÆTSUNIONENS formand til de tilsluttede foreninger pr. mail
Derudover indkaldes IDRÆTSUNIONENS medlemmer til et møde i marts måned vedrørende timefordelingen i Gislinge hallen og Svinninge Sportscenter
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst 2 af de tilsluttede foreninger kræver dette. Mødet indkaldes med mindst 7 dages skriftlig varsel, senest 30 dage efter kravet er fremsendt.

 § 7

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal som et minimum indeholde følgende punkter:
  1.  IDRÆTSUNIONENS årsberetning
 2.   IDRÆTSUNIONENS reviderede regnskaber
 3.  Valg i henhold til § 8

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet sendes til formanden senest den 1.februar.
Bestyrelsen fremsender sådanne indkomne forslag til de tilsluttede foreninger senest 8 dage før repræsentantskabsmødet afholdes.    

 § 8

Idrætsunionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af Idrætsunionens formand, næstformand og kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.
Formanden vælges af repræsentantskabets medlemmer og er på valg på lige årstal.
Samme år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
På ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
1 bilagskontrollant
Alle valg er for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand, kasserer og  sekretær m.v.
Der vælges hvert år 1 suppleant, og 1 bilagskontrollantsuppleant.
Centerinspektøren deltager i det omfang, det skønnes nødvendigt.

§ 9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere specialudvalg til løsning af f.eks. idrætsopgaver eller lignende.
Enhver tilsluttet forening kan fremsende forslag, forespørgsler, ønsker m.v. til bestyrelse.
Bestyrelsen ansætter og afskediger om fornødent ledende personale. ( Centerinspektør / cafeteriaforpagter).

 § 10

Foreningerne svare et årligt kontingent, der fastsættes på repræsentantskabsmødet.
Kontingentet, der opkræves af kassereren, skal være betalt senest 1.juli for indeværende år.
Idrætsunionen og hallens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren og halinspektøren fører et detaljeret regnskab og udfærdiger status pr. 31. december.
Regnskaberne revideres af de valgte bilagskontrollanter inden det forelægges på repræsentantskabsmødet. Regnskaberne udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

§ 11

Ved økonomiske dispositioner f.eks. låntagning tegnes Idrætsunionen af formand, næstformand og kassereren. Medlemsforeningerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for de indgående forpligtelser, for hvilke alene Idrætsunionen hæfter med den respektive formue.

§ 12

Til vedtagelse at vedtægts ændringer kræves mindst ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

 § 13

Forslag om ophævelse af Idrætsunionen skal vedtages med mindst ¾ majoritet af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum.
Opløses Idrætsunionen, tilfalder en eventuel formue en fond til udvidelse af idrætsfaciliteter i den "gamle" Svinninge kommune. Denne fond administreres i så fald af Kommunalbestyrelsen.

 § 14

Der må ikke i repræsentantskabet sidde personer, der af Dansk Idrætsforbunds amatør- og ordensudvalg er udelukket fra overhovedet at beklæde styrelseshverv indenfor Dansk Idrætsforbunds område.

§ 15

For misligholdelse af foranstående bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere foreningen.
Sådanne eksklusioner skal altid forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse.

§ 16

Repræsentantskabets beslutninger er endelige og kan ikke indankes for domstolene.